Znak 3 x.JPG

Klub hledačů HP Tachov

Vítejte na našich stránkách.

Je Tachov dávným Wogastisburgem?

Za všechno může jeden neznámý mnich, snad jménem Fredegar

Za všechno může jeden neznámý mnich, snad jménem Fredegar, který někdy mezi roky 640-660 napsal v burgunském klášteře dílo, které je známo pod názvem "Kroniky tak řečeného Fredegara Scholastika, knihy čtyři." V latinském textu kroniky jsou dvě kapitoly, které se nás dotýkají.

První líčí příchod franckého kupce Sáma ke Slovanům, jež Fredegar nazývá Vinidi, Sámovu pomoc proti avarskému povstání a jeho zvolení za krále. Druhá líčí spor mezi Sámovou a franckou říší a neúspěšné válečné tažení Franků proti Slovanům a jejich drtivou porážku u Wogastisburgu.

Kronikář napsal: "Austrasijci oblehnou pevnost Wogastisburg, kde zůstal největší oddíl statečných Vinidů, a po tři dny s nimi bojují, je tu mečem pobit velký počet lidí z Dagobertova vojska a potom, davše se na útěk, zanechají tam všechny stany i věci, které s sebou měli, a navrátí se do svých sídel."

Kde ale Wogastisburg leží, o tom se v kronice nepíše, a tak se marně hledá už dvě staletí.

Lokalizace Wogastisburgu úzce souvisí s dvěma nevyřešenými otázkami:

Jaký byl územní rozsah Sámovy říše a kudy táhlo vojsko Austrasijců v roce 631/632 podmanit si Slovany? Nalézt místo první známé a velmi významné bitvy v našich dějinách je pro historiky i archeology velmi lákavé. V hledání jim pomáhají jazykovědci, geografové a další odborníci, ale jejich společné úsilí zatím nevedlo k cíli. Najít polohu nejstaršího, písemnými prameny doloženého hradu západních Slovanů by bylo klíčem k řešení základních problémů. Pomohla by určit alespoň část hranic Sámovy říše.

V knize Sámova říše se píše, kde se badatelé domnívají, kde by mohl Wogastisburg být. A to od bavorského Staffelsteinu, Domažlic, Vídně až po Bratislavu.

Byl jsem překvapen, kde se ono slavné místo hledá, a kolik míst je už na kandidátce. A jak si dovoluji nabídnout ještě jedno místo, které by mohlo být vážným kandidátem na Wogastisburg. Ale předem bych ještě rád ocitoval část odstavce z oné knihy:

"Vidina objevení Wogastisburgu láká pochopitelně i laiky. Ti, rozčarováni postupem "pomalých a opatrných" vědců, řeší problém obvykle radikálně, jednou provždy, a to silou, která je ve vědě opravdu nedostupná - silou fakty nespoutané fantazie."

To kandidátské místo je město Tachov a jeho okolí. Pokusím se objasnit, proč se tak domnívám. Ve jmenované knize se uvádí několik údajů, které nám francký kronikář zanechal a podle kterých badatelé hledají a jichž se i já budu držet

a) Vlastní jméno místa, kde se bitva odehrála - Wogastisburg.

b) Slovo, které místo bitvy charakterizuje a které, jak víme, může v jeho latině označovat jakékoli trvale opevněné místo - castrum.

c) Wogastisburg ležel na slovanském území, a to v cestě postupu austrasijského proudu.

ad a) V počátcích hledání Wogastisburgu převažoval jazykovědný výklad a z názvu se odvozovala i poloha hradu. Z toho se prosadilo několik výkladů, které na Tachov mohou sedět "hrad u lesa", či "záhvozdní hrad". Pořádné lesy na západ od Tachova jsou ještě i nyní. Další výklad, který vycházel ze slovního základu, je "osada kupců". Přes Tachov vedla ve středověku tzv. Zlatá cesta, a tak zde osada kupců také mohla být již dříve.

ad b) Ve jmenované knize v kapitole "Pravděpodobný vzhled hradu" je popsáno několik možností, jak hrad vypadal.  "Někdy se Wogastisburg spojuje i s jiným rozšířeným typem slovanských hradišť, s hradišti blatnými. Ta ke své ochraně využívala bažinatý terén a slepá ramena řek."

Hrad Tachov - který v roce 1126 nechal přestavět kníže Soběslav, stojí na takovém místě. Možná, že už na tom místě v 7. století nějaký hrad stál. Ale to nejdůležitější - něco prozrazuje již samo slovo "castrum ", kterým kronikář Wogastisburg charakterizoval. To mohlo ve Fredegarově latině, bylo-li jako v našem případě použito v jednotném čísle, označovat rozsáhlé spektrum opevněných míst, ať již šlo o hradbou chráněné město či jednoduché, dřevěné hradiště.

Město Tachov leží u údolí řeky Mže a je obklopen kopci. A právě na nich jsem virgulí narazil na něco velmi zajímavého. Při hledání únikových podzemních chodeb z tachovského hradu mi virgule ukázala záhadné podzemní tvary, se kterými jsem si nevěděl rady. Až v časopise Speleo 7 jsem našel vysvětlení. Tam se v článku "Historické podzemí - průvodce důležitými termíny" vysvětluje, co jsou katakomby.

Několik katakomb jsem si zakreslil a zjistil jsem, že z několika vrcholů kopců, na kterých mi virgule potvrdila hradiště, vedou do těchto katakomb chodby. K vybudování rozsáhlého podzemí bylo jistě třeba velké množství lidí a času. A tak Tachov se svými okolními hradišti a pevnůstkami mohl být v době Sámovy říše důkladnou pevností na "obchodní cestě".

ad c) Přechodů přes západní hranici i dříve bylo velice málo. Jedním z nich je právě Tachov, který leží v cestě postupu tehdejšího austrasijského proudu. V knize "Hádanky naší minulosti" je archeologická mapka osídlení v 8. a 9. století. Tam na prostoru tzv. Tachovské brázdy, kde se nalézá i Tachov, je napsáno "neosídleno". Možná je to tím, že předměty, které se nalezly na jiném území v mohylách nebo v mělkých hrobech, se zde ještě ukrývají v katakombách.

Nejsem archeolog ani badatel, ale rád hledám. Může to být třeba hledání vodovodního potrubí nebo vražedné zbraně. Nyní je to Wogastisburg. A tak jsem se vyloupnul jako další laik, který silou nespoutané fantazie nabízí dalšího kandidáta na Wogastisburg - město Tachov s okolím.

mapa moznych umisteni

Lokalizace Wogastisburgu

Šipka ukazuje předpokládaný směr Dagobertova tažení z Mety

1 – 11 jsou místa, kam byl Wogastisburg ve 20. století nejčastěji lokalizován:

1) Staffelsberg u Staffelsteinu

2) Burg u Fochheimu

3) Úhošť u Kadaně

4) Rubín u Podbořan

5) kontaktní zóna nejstarších slovanských hradišť a území Dervanových Srbů

6) Melk

7) Znojmo

8) Vídeň

9) Mikulčice

10) Bratislava

11) Hostýn

Poznámka mcmlxxx:

O Wogastisburgu byl také natočen desetiminutový dokumnetární film v režii Františka Soukupa, který jsem z DVD upravil a umístil na Youtube. Prohlédnou si ho můžete i zde:

http://www.youtube.com/v/ZjVWm-t2_gA

30.04.2008 21:42:37
Soukup František
Ukázkový odkaz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one